Nástup do školy 25. 5. – informace

Vážení rodiče,

Od 25. 5. 2020 je umožněna docházka dětí prvního stupně do školy – DOCHÁZKA ŽÁKŮ JE DOBROVOLNÁ

Do pondělí 18. 5. 2020 je nutné informovat školu (třídního učitele) ohledně případné docházky dítěte do ZŠ. Optimální je využít dotazník (anketu) v Bakalářích. (Nelze v mobilní aplikaci, spusťte přes internetový prohlížeč.) Pokud žák prvního stupně není zařazen ředitelem školy do skupiny do 25. 5. 2020, nelze jej zařadit později.

Provoz ZŠ bude probíhat denně v čase stanoveného příchodu 7:45 (ranní družina nebude v provozu), nejdéle do 16 h.

Předem upozorňujeme, že ZŠ mohou navštěvovat jen děti, jejichž zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, jímž potvrdí, že jejich dítě nevykazuje příznaky onemocnění. Rovněž tímto čestným prohlášením potvrdí, že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážení docházky dítěte do ZŠ, pokud žijí ve společné domácnosti s osobou z rizikové skupiny (senioři, nemocné osoby…). Formulář je ke stažení na webových stránkách školy www.4zscv.cz. Toto prohlášení žák odevzdá 25. 5. při vstupu do budovy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do školy umožněn.

Pro žáky, kteří nemohou nastoupit do školy, bude i nadále bude probíhat distanční výuka. Jelikož pedagogové musí zajišťovat distanční i prezenční výuku, a rovněž někteří spadají do skupiny osob s rizikovými faktory, nebude výuka ve škole probíhat standardním způsobem dle rozvrhu jednotlivých tříd, ale bude rozdělena na dopolední (výukový) blok 8:00 – 11:40 a odpolední blok (zájmové vzdělávání) 11:40 – 16:00.

 Z těchto důvodů a kvůli dodržení stanovených hygienických norem pravděpodobně žáky rozdělíme do skupin bez ohledu na to, jakou třídu navštěvují, a budou pod dohledem jiného pedagoga. (Rozdělení podle pravidla času, kdy budou chodit domů.)

Docházka do školy je dobrovolná, absence se počítat nebude. Pouze u žáků, které k docházce do školy přihlásíte, musíte v případě nepřítomnost žáka ve škole v den jeho nepřítomnosti sdělit její důvod.

Během pobytu ve škole musí žáci dodržovat následující hygienická pravidla:

 • dodržovat čas příchodu ke škole s rouškou na ústech 7:45 – v celém prostoru před školou musí žáci dodržovat rozestupy 2 m
 • vstup nebude volně otevřený, otevřen bude jen v době 7:45 – 8:00, v 11:50, 14:00, 15:00, 16:00
 • doprovodu žáků je vstup do budovy zakázán
 • děti nebudou chodit do šaten – půjdou rovnou do třídy, kde se přezují
 • po příchodu do třídy a po použití toalety provedou ve třídě desinfekci rukou
 • po celou dobu pohybu v prostorách školy je nezbytná rouška na ústech – roušku si smí žáci odložit do svého sáčku během výuky jen na pokyn vyučujícího. (O nošení roušek ve skupině rozhodne pedagog dané skupiny.) Do školy si žáci přinesou 2 roušky; každá rouška bude zvlášť uložena do igelitového sáčku
 • každý žák ve třídě sedí sám v lavici, zasedací pořádek určí pedagog
 • po ukončení pobytu ve škole budou děti předány doprovodu u vchodu do budovy
 • školní stravování bude zajištěno teplým jídlem (nebude na výběr ze dvou možností). Je třeba zaplatit a objednat stravné
 • do jídelny budou děti chodit po vyučování ve skupinkách tak, aby se v jídelně vzájemně nepotkávaly. Přednostně budou do jídelny chodit děti, které půjdou hned po vyučování a obědě domů
 • při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce
 • roušku si odloží až při vlastní konzumaci jídla a pití, a to do svého sáčku; po obědě opět roušku nasadí
 • stanovené skupiny žáků (15 dětí) se nesmí potkávat ani vzájemně slučovat během celého pobytu ve škole (budou po celou dobu jen v jedné třídě, není možný ani přestup ze skupiny do skupiny)
 • pokud žáci nebudou dodržovat přísná hygienická pravidla, je v pravomoci školy, po porušení těchto pravidel, žáky z pobytu ve škole vyloučit.
 • odpolední blok – odpočinkový bude v době od 11:50 do maximálně 16:00 hodin v přítomnosti asistenta pedagoga či vychovatele. Berte opět na vědomí, že je nutné dodržovat i nadále rozestupy dětí. Nejedná se tedy o “normální” družinu. Děti si budou na svých místech kreslit, číst, dívat na pohádku..). Pokud škola nebude moci z organizačních důvodů uspokojit všechny zájemce o odpolední blok, budou přednostně zařazeny děti z 1. – 3. ročníků.
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků covid-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka za účelem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.