Školní speciální pedagog

Mgr. Dagmar Kučerová

Školní poradenské pracoviště se nachází v přízemí – vedle schránky důvěry.

Konzultační hodiny:            PO 13.00 – 14.00         ST 13.00 – 14.00                                

E-mail:                                  kucerova@4zscv.cz

Telefon:                                 474 629 646 (sekretariát)

Činnost školního speciálního pedagoga

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 • Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Individuální či skupinová práce s žáky zaměřená na realizaci speciálně vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo podpůrných opatření u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky.
 • Spolupráce s rodinou při výchovných a vzdělávacích obtížích žáka.
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Participace na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání – speciálně pedagogické poradenství v oblasti školní zralosti a možnosti odkladu školní docházky.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga.
 • Kooperace s odbornými pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi.

Mgr. Petra Bělohlavá

Školní poradenské pracoviště se nachází v přízemí – vedle schránky důvěry.

Konzultační hodiny:            PO 7.30 – 13.30       PÁ 7.30 – 13.30 

E-mail:                                  belohlava@4zscv.cz

Telefon:                                474 629 646 (sekretariát)

Činnost školního speciálního pedagoga

 • Individuální péče (konzultace, poradenství) pro žáky, zákonné zástupce a učitele.
 • Podpora při řešení psychických obtíží, náročných situací, výukových obtíží nebo pomoc s eliminací nežádoucích projevů v chování dětí.
 • Krizová intervence pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Screening specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků, ale i žáků nadaných.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Skupinová práce s žáky, účast na pobytech a na školních aktivitách.
 • Organizace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy pro zlepšení klimatu ve třídě.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Komunikace s kolegy, řešení otázek spojených s poradenskými službami poskytovanými ve škole (speciální pedagogové, výchovný poradce, školní metodička prevence, třídní učitelé, asistenti pedagoga, vedení školy).
 • Komunikace a spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a jinými zařízeními ve prospěch žáka.
 • Besedy s žáky, informace žákům i jejich zákonným zástupcům.