Školní speciální pedagog

Mgr. Dagmar Kučerová

Školní poradenské pracoviště se nachází v přízemí – vedle schránky důvěry.

Konzultační hodiny:            PO 13.00 – 14.00         ST 13.00 – 14.00                                

E-mail:                                  kucerova@4zscv.cz

Telefon:                                 474 629 646 (sekretariát)

Činnost školního speciálního pedagoga

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 • Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Individuální či skupinová práce s žáky zaměřená na realizaci speciálně vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo podpůrných opatření u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky.
 • Spolupráce s rodinou při výchovných a vzdělávacích obtížích žáka.
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Participace na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání – speciálně pedagogické poradenství v oblasti školní zralosti a možnosti odkladu školní docházky.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga.
 • Kooperace s odbornými pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi.