Škola podporující zdraví

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

Naše škola se přihlásila ke konzultacím u Národního centra podpory zdraví v Praze v roce 1996 a v roce 1999 jsme získali certifikát Státního zdravotního ústavu o přijetí školy do sítě projektu Zdravá  škola. V roce 2014 došlo ke změně loga i názvu programu.

 Jsme jednou z více jak sta škol v České republice, které se zapojily.

Filozofie projektu

Podstatou programu Škola podporující zdraví je vytvoření zdravého prostředí ve škole a výchova dětí ke zdravým životním návykům a zdraví podporujícímu chování. Dva základní principy jsou respekt k potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce.

Co nabízíme?

1. Dáváme přednost dovednostem a návykům před drilem

– zařazujeme netradiční formy výuky, např. i pomocí interaktivních tabulí, dataprojektorů, vizualizérů

– rodiče mají možnost kdykoli zhlédnout vyučovací hodinu

2. Snažíme se zbavit školu stresu a strachu

– žáci 2. stupně mají na každý měsíc Žolíka, kterým se mohou 1krát v měsíci vyvázat ze zkoušení nebo si nechat škrtnout nejhorší známku měsíce

– žák i rodič má možnost konzultace se školní psycholožkou, výchovným poradcem, školním metodikem prevence

– nabízíme žákům pravidelné a předem stanovené konzultační hodiny u všech pedagogů

– školní schránka důvěry nabízí možnost anonymního sdělení školních starostí, problémů a potíží

– schránka důvěry Policie ČR nabízí možnost informovat o potížích a problémech při cestě do a ze školy, v lokalitě kolem školy

– zapojili  jsme se do projektu Váš strážník

– zřízena konzultační místnost výchovného poradce, školního metodika prevence a psychologa

3. Učíme děti aktivně odpočívat

– děti mohou využívat k relaxaci horolezeckou stěnu, panáky na skákání, 4 stolní fotbaly

4. Podporujeme samostatnost

– samostatné plnění úkolů ve výuce, v zájmových útvarech je přirozenou součástí každého dne

– zástupci tříd pracují ve Školním parlamentu

– žáci mají možnost volného pohybu po škole

5. Respektujeme přání a potřeby žáka

– uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka

– názory, připomínky, požadavky i svá přání řeší žáci prostřednictvím Školního parlamentu

– pravidelně zástupci žáků navštěvují Studentský parlament škol Chomutovska

6. Věnujeme pozornost pitnému a stravovacímu režimu dětí

– každoročně pořádáme celoškolní projekt Den zdraví a sportu

– ve školní jídelně je denně možnost výběru ze 2 jídel

– k dispozici také svačinový automat – s mlékem a ovocem

7. Usilujeme o větší komunikaci s rodiči

– rodič má umožněn kdykoli vstup do školy i do výuky

– kromě pravidelných třídních schůzek byly zavedeny i konzultační hodiny

– komunikace s rodiči probíhá mj. přes školní emaily zaměstnanců školy

– učitelé uskutečňují pozitivní telefonáty zákonným zástupcům

8. Ve zvětšené míře se zaměřujeme na prevenci vzniku závislostí (alkohol, kouření, drogy).

– pravidelně organizujeme pro žáky besedy a přednášky s touto tématikou

– kontrolujeme okolí školy, zda žáci nekouří