Školní psycholog

Dobrý den. Jmenuji se Kateřina Klímová. Na škole působím jako školní psycholog a společně se speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence tvoříme tým školního poradenského pracoviště. Stejně jako mé kolegyně svou pomocnou ruku a podporu nabízím nejen dětem, pedagogům a dalším zaměstnancům školy, ale i rodičům, zákonným zástupcům.

Na škole mne můžete zastihnout:

Úterý: 7.30 – 15.00

Středa: 10.00 – 13.00

Jinak kdykoliv po ústní či telefonické domluvě

V příp. potřeby nabízím možnost domluvit si setkání i mimo výše zmíněnou dobu. Zákonným zástupcům ovšem doporučuji kontaktovat mne předem, nejlépe přes e-mail, a domluvit si termín konzultace.

Žáci se na mne mohou obrátit kdykoliv, ať už osobně, nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Klímová

E-mail: psycholog@4zscv.cz

Telefon: 474 629 646  (sekretariát)

Kancelář: místnost školního poradenského pracoviště (přízemí u schránky důvěry)

Základní činnosti, kterým se na škole věnuji:

 • Individuální péče (konzultace, poradenství) o žáky, rovněž i o zákonné zástupce a učitele
 • Krizová intervence pro žáky, učitele a zákonné zástupce
 • Screening specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků, ale i žáků nadaných
 • Pomoc při péči o integrované žáky
 • Kariérové poradenství u žáků, participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy
 • Skupinová a komunitní práce s žáky, účast na stmelovacích pobytech dětí a na školních aktivitách
 • Koordinace a organizace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • Besedy a osvěta (i zákonným zástupcům)
 • Správa schránek důvěry