Výchovný poradce

Vážení rodiče, všichni vycházející žáci obdrží během 1. čtvrtletí Atlas školství 2024/2025. Tato publikace přináší přehled středních škol a konzervatoří v Ústeckém kraji. Pomůže žákům i rodičům zorientovat se v široké nabídce studijních a učebních oborů přehledně řazených dle jednotlivých okresů. U škol naleznete i kontakty na odpovědné pracovníky a informace o počtu přijímaných žáků ke studiu.

Při výběru střední školy a oboru vzdělání je zapotřebí vzít v úvahu řadu faktorů, např. ambice, zájmy, schopnosti, vlastnosti, školní prospěch, ale i uplatnění na trhu práce.

Střední školy, v rámci své prezentace, pořádají Dny otevřených dveří. Informace o těchto akcích naleznete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 30. listopadu 2023.

Podrobné informace k přihláškám a přijímacímu řízení naleznete na webu naší školy – kolonka Přijímací řízení na SŠ.

Úkoly výchovného poradce

Poradenské činnosti

 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • ve spolupráci s třídním učitelem individuální poradenství k volbě povolání – profesní orientace žáků, spolupráce se středními školami
 • spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Chomutov (PPP)
 • zjišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků (dětí s poruchami učení a chování) v PPP nebo jiném poradenském zařízení
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením , zajištění péče o integrované žáky


Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc učitelům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • informace zákonným zástupcům o činnosti poradenských zařízení a možnostech využívání jejich služeb
 • ve spolupráci s metodikem prevence sledování projevů záškoláctví, vandalismu, šikany apod.
 • účast, poradenství a navrhování opatření při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků na výchovných komisích


Informace pro žáky, učitele a rodiče
Národní ústav odborného vzdělávání na webové stránce www.infoabsolvent.cz vytvořil informační systém ISA. Tento systém uplatnění absolventů škol na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů.
Je rozdělen do čtyř oblastí:

 • Volba škol a oborů vzdělávání: zde jsou obory vzdělání, povolání a seznamy škol
 • Absolventi škol a trhu práce – co očekávají zaměstnavatelé od absolventů škol, možnosti uplatnění , míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých oborech, předpokládané finanční ohodnocení po absolvování školy
 • Průvodce volbou povolání – znaky rozličných činností a pracovišť, scény z reálného pracovního prostředí
 • Problémy při studiu – dává možnost žáků, kteří si např. vybrali nevhodný obor, najít si jinou školu. Dále rady, jak se efektivně učit, kde vyhledat odbornou pomoc.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce má mnohostranné využití jak pro žáky, tak pro učitele a rodiče. Systém je přístupný zdarma a bude průběžně aktualizován.

Pedag.-psychol. poradna Ústeckého kraje