Informace k testování uchazečů pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Informace k testování uchazečů pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky (3. a 4. května) a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů).

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný PCR test.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, uchazeči vzniká právo na vykonání zkoušky v náhradním termínu (2. června 2021 v případě 4-letých oborů, 3. června 2021 v případě víceletých oborů).

Střední školy mohou uchazečům před přijímací zkouškou testování na Covid – 19 nabídnout, ale nemusí.

Pokud se rozhodnete pro testování na ZŠ, oznamte tuto skutečnost co nejdřív třídnímu učiteli.

Termín testování na ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334:

· 29. dubna 2021 od 13:00 do 15:00 hod. – uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku + uchazeči o víceletá gymnázia, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku

· nejdříve 7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ – uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku

· nejdříve 7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ – uchazeči o střední vzdělávání bez maturitní zkoušky

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz