Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ – aktuální informace z MŠMT ze dne 23.3.2020:

  • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách
  • Konkrétní termín , který bude letos pouze jeden, poté stanoví MŠMT
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – stále platí, že by zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka  a literatury a písemného testu z matematiky
  • Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve
  • ​​Příprava na jednotnou přijímací zkoušku – https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz

30.1.2020 žáci obdrží spolu s výpisem vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku také dvě přihlášky na střední školy, zápisový lístek na střední školy a vytištěné informace k vyplňování přihlášek a zápisového lístku.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle, popř. osobně doručí uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Nezapomenout na potvrzení od lékaře (pokud to daná škola požaduje).

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března, resp. 2. března 2020.

Zápisový lístek

U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí střední škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na veřejně dostupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesílá SŠ rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Žáci dostali ve škole se zápisovým lístkem také vzor k vyplnění.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky (na každé přihlášce se uvádí obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí). Přihlášku na danou střední školu podává zákonný zástupce žáka do 1. března 2020.

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU 2019/2020 – informace pro vycházející žáky

Odkaz na infoleták 

Přijímací řízení na SŠ – informace k vyplňování přihlášek a k zápisovému lístku na SŠ 

31.1.2020 žáci obdrží spolu s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku také dvě přihlášky na střední školy, zápisový lístek na střední školy a vytištěné informace k vyplňování přihlášek a k zápisového lístku.Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede přesný název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Pořadí škol na přihláškách musí být totožné = první zvolená škola na obou přihláškách na 1. místě, druhá zvolená škola na obou přihláškách na druhém místě !!! Obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle, popř. osobně doručí, uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Nezapomenout na potvrzení od lékaře (pokud to daná škola požaduje).Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2020. 

Vzor vyplněné přihlášky- zdeZápisový lístek 

U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí střední škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na veřejně dostupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesílá SŠ rozhodnutí o nepřijetí písemně.Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem. 

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.Odkaz na zápisový lístekInformace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 (leden 2020)Infoabsolvent Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyněmichalcova@4zscv.cz  Nadace manželů Kellnerových – studijní příležitost pro dětiOdkaz na infoletákVzor vyplněného formuláře přihlášky ke studiu

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášekTahák k vyplnění přihlášek  Infoabsolvent – informace pro vycházející žáky a jejich rodičeAktuální vzdělávací nabídka všech středních škol je k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz. Žáci i jejich rodiče zde získají např. aktuální informace o oborech vzdělání na jednotlivých středních školách, o dnech otevřených dveří, přijímacích zkouškách i o možnostech uplatnění po ukončení studia. Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením. Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest. (Národní ústav pro vzdělávání)
Odkaz na infoleták

Vážení rodiče, naši deváťáci,

Okresní hospodářská komora v Chomutově Vás zve na prezentační výstavu „Vzdělávání 2020“.

Výstava probíhá ve dnech 5. – 6. 11. 2019 v Městské sportovní hale v Chomutově a je určena žákům základních škol, především letošním absolventům a jejich rodičům, kteří v následujících týdnech a měsících budou společně řešit výběr dalšího studia a budoucího povolání.

Můžete se zde seznámit s aktuální nabídkou středoškolského vzdělání, informovat se o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce a také individuálně konzultovat své záměry ohledně volby povolání prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, který patří ke stálým partnerům výstavy. Harmonogram výstavy zahrnuje také řadu předváděcích programů na jednotlivých stáncích vystavovatelů, ukázky z tvorby různých učebních a studijních oborů a další.

Žáci 8. a 9. ročníků se výstavy zúčastní v rámci vyučování dne 6.11. 2019. Výstavu můžete navštívit také individuálně s rodiči v odpoledních hodinách.

5.11. 2019      13:15 – 16:00 hodin

6.11. 2019      08:00 – 16:00 hodin  Organizace přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TERMÍNY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY 2019/2020Termíny jednotné zkoušky  Podle čeho volit povolání nebo alespoň základní profesní orientaci?Odkaz na infoletákPřijímání na střední školy a konzervatoře- informace z MŠMT 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

přihláška SŠ 2019 denní

přihláška SŠ 2019 talent