Výuka 9. ročníků

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale  konzultace, které budou zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Dotace bude dva dny v týdnu (úterý, čtvrtek, poprvé tedy 12. 5.) po čtyřech hodinách (2 hodiny ČJ a 2 hodiny M).

Je nutné neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nejpozději do 7. 5.), zda bude vaše dítě docházet na tyto konzultace. Žáci musí mít rodiči vyplněné čestné prohlášení, které je v příloze. Prohlášení přinesou žáci do školy první den výuky. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn. Výuka bude probíhat v čase 8.00 – 11.40., škola bude přístupná od 7.50.

V případě, že dítě přihlásíte k výuce, stává se výuka povinnou. Pokud je žák na výuce nepřítomen, zákonný zástupce neprodleně omluví jeho nepřítomnost.

Během pobytu ve škole musí žáci dodržovat následující hygienická pravidla:

  • dodržovat čas příchodu ke škole s rouškou na ústech 7:45 – v celém prostoru před školou musí žáci dodržovat rozestupy 2 m
  • žáci nebudou chodit do šaten – půjdou rovnou do třídy, kde se přezují
  • po příchodu do třídy a po použití toalety provedou ve třídě desinfekci rukou
  • po celou dobu pohybu v prostorách školy je nezbytné mít nasazenou roušku. Roušku si smí žáci odložit do svého sáčku během výuky jen na pokyn vyučujícího. (O nošení roušek ve skupině rozhodne pedagog dané skupiny.) Do školy si žáci přinesou 2 roušky; každá rouška bude zvlášť uložena do igelitového sáčku
  • každý žák ve třídě sedí sám v lavici, zasedací pořádek určí pedagog
  • během celého pobytu v budově žáci udržují rozestupy 2 m
  • stanovené skupiny žáků (15 dětí) se nesmí potkávat ani vzájemně slučovat během celého pobytu ve škole
  • pokud žáci nebudou dodržovat přísná hygienická pravidla, je v pravomoci školy, po porušení těchto pravidel, žáky z pobytu ve škole vyloučit.
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
  • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků covid-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka za účelem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.