INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÁPISOVÉMU LÍSTKU NA SŠ

Přijímací řízení na SŠ – informace k vyplňování přihlášek a k zápisovému lístku na SŠ

31.1.2022 žáci obdrží spolu s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku také dvě přihlášky na střední školy, zápisový lístek na střední školy a vytištěné informace k vyplňování přihlášek a  zápisového lístku.

Obě přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněné a podepsané přihlášky zašle, popř. osobně doručí uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Nezapomenout na potvrzení od lékaře (pokud to daná škola požaduje).

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2022.

Zápisový lístek

U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí střední škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na veřejně dostupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesílá SŠ rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy se uchazeč rozhodne, ve které SŠ, do níž byl přijat ke vzdělávání, zápisový lístek uplatní a tu do něj zapíše. Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné SŠ potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Žáci dostali ve škole se zápisovým lístkem také vzor k vyplnění.

Mgr. Lenka Michalcová, výchovná poradkyně

michalcova@4zscv.cz